porušovanie autorského práva


Preferovaný termín: porušovanie autorského práva
Alternatívne termíny: trestný čin porušovania autorského práva
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2020

Legálna definícia: Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 283
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu spočíva v konaní páchateľa, ktorý neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. februára 2012, sp. zn. 2 Tost 2/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
185/2015 Z. z. - Autorský zákon
351/2011 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne