porušovanie priemyselných práv


Preferovaný termín: porušovanie priemyselných práv
Alternatívne termíny: trestný čin porušovania priemyselných práv
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 282
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu spočíva v konaní páchateľa, ktorý neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo do práv k uznaným odrodám rastlín alebo plemenám zvierat.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne