neodvedenie dane a poistného


Preferovaný termín: neodvedenie dane a poistného
Alternatívne termíny: trestný čin neodvedenia dane a poistného
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Neodvedením dane (poistného) sa rozumie zadržanie splatnej dane (poistného) a ich neodvedenie určenému príjemcovi (napr. daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a pod.), koho príjmom daň (poistné) je, resp. kto ich spravuje. Predpokladom trestnosti konania páchateľa je, že páchateľ reálne zrazil alebo vybral daň (poistné) podľa zákona.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR zo 14. decembra 2011, sp. zn. I. ÚS 316/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne