nepovolená výroba liehu


Preferovaný termín: nepovolená výroba liehu
Alternatívne termíny: trestný čin nepovolenej výroby liehu
Dátum poslednej zmeny: 30.05.2018

Legálna definícia: Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 253
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu spočíva v konaní páchateľa, ktorý bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh, alebo lieh vyrobený bez povolenia prechováva vo väčšom množstve alebo uvádza do obehu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne