policajný zbor


Preferovaný termín: policajný zbor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2016

Legálna definícia: Ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore § 1
Doktrinálna definícia: Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-309-9.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. apríla 2015, sp .zn. 3 Sži 16/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. novembra 2009, sp. zn. 3 Sžz 2/2009
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Kvasnica proti Slovenskej republike z 9. júna 2009 k sťažností č. 72094/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 547/2010 Z. z. - Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
330/2007 Z. z. - Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
328/2002 Z. z. - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne