neoprávnené podnikanie


Preferovaný termín: neoprávnené podnikanie
Alternatívne termíny: trestný čin neoprávneného podnikania
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Neoprávnene podniká ten, kto vykonáva podnikateľskú činnosť bez splnenia zákonom predpokladaných podmienok (napr. bez živnostenského oprávnenia), prípadne v rozpore s týmito podmienkami (napr. mimo rozsahu živnostenského oprávnenia).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
102/2014 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne