poškodzovanie cudzej veci


Preferovaný termín: poškodzovanie cudzej veci
Alternatívne termíny: trestný čin poškodzovania cudzej veci
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 245
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 246
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 2/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne