marenie exekučného konania


Preferovaný termín: marenie exekučného konania
Alternatívne termíny: trestný čin marenia exekučného konania
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2020

Legálna definícia: Kto marí exekučné konanie tým, že a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku, b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla, c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného, d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 243a
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne