obchodovanie s ľuďmi


Preferovaný termín: obchodovanie s ľuďmi
Alternatívne termíny: trestný čin obchodovania s ľuďmi
Dátum poslednej zmeny: 30.05.2018

Legálna definícia: Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 179
Doktrinálna definícia: Činnosť páchateľa trestného činu spočíva v tom, že použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilím, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania, vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne