ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie


Preferovaný termín: ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie
Alternatívne termíny: trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie
Dátum poslednej zmeny: 30.05.2018

Legálna definícia: Kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov. Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 165
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 166
Doktrinálna definícia: Ide o ohrozovací trestný čin, ktorý spočíva v ohrození iného vírusom ľudskej imunodeficiencie, a preto je trestné už samo vydanie iného do nebezpečenstva nákazy uvedeným vírusom. V prípade, ak páchateľ uvedeným konaním spôsobí aj poruchový následok, t. j. ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, použije sa to ako okolnosť podmieňujúca vyššiu trestnú sadzbu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
585/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne