účasť na samovražde


Preferovaný termín: účasť na samovražde
Alternatívne termíny: trestný čin účasti na samovražde
Dátum poslednej zmeny: 29.05.2018

Legálna definícia: Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 154
Doktrinálna definícia: Trestný čin účasti na samovražde spočíva v tom, že páchateľ pohne iného k samovražde, alebo v tom, že páchateľ inému v samovražde pomáha.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne