usmrtenie


Preferovaný termín: usmrtenie
Alternatívne termíny: trestný čin usmrtenia
Dátum poslednej zmeny: 29.05.2018

Legálna definícia: Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 149
Doktrinálna definícia: Na rozdiel od jednotlivých foriem vraždy a zabitia, trestný čin usmrtenia je nedbanlivostným trestným činom. Páchateľ nemal v úmysle iného usmrtiť, ani mu spôsobiť svojím konaním ťažkú ujmu či ublíženie na zdraví, ale napriek tomu z nedbanlivosti inému spôsobil smrť (napr. pri dopravnej alebo inej prevádzkovej nehode).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. marca 2011, sp. zn. 5To 23/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. 5 To 12/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
281/2015 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
143/1998 Z. z. - Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne