zabitie


Preferovaný termín: zabitie
Alternatívne termíny: trestný čin zabitia
Dátum poslednej zmeny: 29.05.2018

Legálna definícia: Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov. Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 147
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 148
Doktrinálna definícia: Základné skutkové podstaty trestných činov zabitia postihujú úmyselné konania, ktorými páchateľ z nedbanlivosti spôsobil ťažší následok, t. j. inému spôsobil smrť. Od trestného činu vraždy, resp. úkladnej vraždy sa odlišujú tým, že pri vražde, resp. úmyselnej vražde úmysel páchateľa smeruje k spôsobeniu smrti, pri trestných činoch zabitia zámerom páchateľa je spôsobiť inému ťažkú ujmu na zdraví, resp. ublíženie na zdraví.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne