úkladná vražda


Preferovaný termín: úkladná vražda
Alternatívne termíny: trestný čin úkladnej vraždy
Dátum poslednej zmeny: 29.05.2018

Legálna definícia: Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 144
Doktrinálna definícia: Úkladná vražda je charakteristická tým, že okrem úmyselného zavinenia, ktoré je podobné ako pri vražde, úmysel musí obsahovať vopred uváženú pohnútku (sformulované rozhodnutie usmrtiť iného, ktoré pretrváva počas dlhšieho časového obdobia pred usmrtením človeka)
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. marca 2011, sp. zn. 5To 23/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. 5 To 12/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne