vražda


Preferovaný termín: vražda
Alternatívne termíny: trestný čin vraždy
Dátum poslednej zmeny: 29.05.2018

Legálna definícia: Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 145
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu vraždy spočíva v usmrtení iného človeka.Tým sa rozumie akékoľvek zbavenie života iného človeka, bez ohľadu na použité prostriedky. Vraždu možno spáchať konaním, ale aj opomenutím konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný a mal úmysel iného usmrtiť.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2014, sp. zn. 5 Tdo 33/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. júna 2012, sp. zn. 2 Tdo 24/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
316/2016 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
161/2013 Z. z. - Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne