cudzí činiteľ


Preferovaný termín: cudzí činiteľ
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Cudzím činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá síce nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje politické, hospodárske alebo spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte alebo v medzinárodných vzťahoch.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 133
Použitie v iných právnych predpisoch: 215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne