genocídium


Preferovaný termín: genocídium
Alternatívne termíny: trestný čin genocídia
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Genocídiom sa rozumie vyhladzovanie národov, národností, etnických, rasových alebo náboženských skupín obyvateľov. Ide o úmyselný, obzvlášť závažný zločin, s presne ustanoveným cieľom páchateľa, ktorým je snaha o čiastočné alebo úplné fyzické zničenie národa alebo takejto skupiny.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne