dezercia


Preferovaný termín: dezercia
Alternatívne termíny: trestný čin dezercie
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Dezerciou je svojvoľné opustenie útvaru, jednotky alebo iného prikázaného miesta, s cieľom dlhodobo sa vyhnúť plneniu vojenskej služby.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne