nebezpečné vyhrážanie


Preferovaný termín: nebezpečné vyhrážanie
Alternatívne termíny: trestný čin nebezpečného vyhrážania
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 360 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívnou stránkou trestného činu je vyhrážanie sa, obsahom ktorého je hrozba smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, ktoré je spôsobilé vzbudiť dôvodnú obavu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2013, sp. zn. 2 Tdo 72/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2012, sp. zn. 2 Tdo 73/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne