hanobenie mŕtveho


Preferovaný termín: hanobenie mŕtveho
Alternatívne termíny: trestný čin hanobenia mŕtveho
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2018

Legálna definícia: Kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, alebo neoprávnene vykoná exhumáciu ľudských ostatkov, alebo svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo nakladá s ľudskými ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 366 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka trestného činu zahŕňa viaceré konania, ktorých predmetom sú ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Trestného činu sa dopustí ten, kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, neoprávnene vykoná exhumáciu ľudských ostatkov, svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo nakladá s ľudskými ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne