kupliarstvo


Preferovaný termín: kupliarstvo
Alternatívne termíny: trestný čin kupliarstva
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 367 ods. 1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 2 Tdo 37/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne