ohováranie


Preferovaný termín: ohováranie
Alternatívne termíny: trestný čin ohovárania
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2018

Legálna definícia: Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 373 ods. 1
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva v oznámení nepravdivého údaja o inom, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobiť inú vážnu ujmu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne