ohrozenie utajovanej skutočnosti


Preferovaný termín: ohrozenie utajovanej skutočnosti
Alternatívne termíny: trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2018

Legálna definícia: Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 319
Doktrinálna definícia: Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti podľa § 319 ods. 1 zahŕňa konanie, ktoré spočíva a) vo vyzvedaní utajovaných skutočností s cieľom vyzradiť ich nepovolanej osobe, b) v zbieraní údajov obsahujúcich utajované skutočnosti s cieľom vyzradiť ich nepovolanej osobe, alebo c) v úmyselnom vyzradení utajovanej skutočnosti nepovolanej osobe.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR zo 14. júna 2006, sp. zn. I. ÚS 192/06
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. júla 2008, sp. zn. 3 Sž 45/2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2013 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa
336/2004 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
143/1998 Z. z. - Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne