úplatok


Preferovaný termín: úplatok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.12.2016

Legálna definícia: Vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 131
Doktrinálna definícia: Je ním akákoľvek neoprávnená výhoda spočívajúca v priamom majetkovom obohatení alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré nemá táto ani iná osoba nárok.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. augusta 2012, sp. zn. 2 To 1/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. marca 2010, sp. zn. 2 Tost 6/2010
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. februára 2014, sp. zn. 2 To 12/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
570/2005 Z. z. - Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne