návyková látka


Preferovaný termín: návyková látka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2016

Legálna definícia: Alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 130
Doktrinálna definícia: Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2014, sp. zn. 5 Tdo 71/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2004, sp. zn. 4 Tz 13/2004
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. marca 1992, sp. zn. 1 To 20/92
Použitie v iných právnych predpisoch: 221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne