sexuálne zneužívanie


Preferovaný termín: sexuálne zneužívanie
Alternatívne termíny: trestný čin sexuálneho zneužívania
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Legálna definícia: Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 201 ods. 1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. októbra 2013, sp. zn. 2 Tdo 49/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 5/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
164/2016 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 9. septembra 2009 v Štrasburgu
274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne