branie rukojemníka


Preferovaný termín: branie rukojemníka
Alternatívne termíny: trestný čin brania rukojemníka
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2019

Legálna definícia: Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 185 ods. 1
Doktrinálna definícia: Ide špeciálny prípad vydierania. Konanie páchateľa spočíva v zmocnení sa rukojemníka a v hrozbe niektorej z ujmy. Toto ustanovenie Trestného zákona okrem osobnej slobody chráni slobodu pohybu, slobodu rozhodovania a majetok.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006. ISBN 80-8078-099-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
316/2016 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
161/2013 Z. z. - Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
183/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne