obeť násilného trestného činu


Preferovaný termín: obeť násilného trestného činu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.03.2018

Legálna definícia: Obeťou násilného trestného činu sa rozumie fyzická osoba, ktorej bola 1. úmyselným násilným trestným činom spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“), obeťou násilného trestného činu je aj pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť, ak odsek 3 neustanovuje inak, 2. spôsobená morálna škoda trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania.
Legálne zdroje: 274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 1 písm. d)
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. 5 To 12/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne