trýznivý spôsob spáchania trestného činu


Preferovaný termín: trýznivý spôsob spáchania trestného činu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.09.2020

Doktrinálna definícia: Za trýznivý spôsob spáchania trestného činu je potrebné považovať útok, ktorý je vzhľadom na duševné a fyzické útrapy obete na hranici znesiteľnosti. Ide najmä o prípady dusenia obete, vyhladovania, dehydrovania alebo iného obdobného spôsobu pomalého usmrcovania s prihliadnutím i na subjektívne prežívanie útoku obeťou.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. 5 To 12/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. júna 2012, sp. zn. 2 Tdo 24/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne