kriminalistika


Preferovaný termín: kriminalistika
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.02.2018

Doktrinálna definícia: Veda, ktorá skúma zákonitosti vzniku, priebehu a prejavov kriminalisticky relevantných udalostí s cieľom rozpracovania kriminalistických metód a metodík ich aplikácie v procese objasňovania a prevencie týchto udalostí.
Doktrinálne zdroje: ŠIMOVČEK, I.: Teória Kriminalistiky. Iura Edition, 2000. ISBN 80-88715-90-3.
Použitie v iných právnych predpisoch: 190/2003 Z. z. - Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
555/2003 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
590/2003 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
634/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne