trestný čin


Preferovaný termín: trestný čin
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2018

Legálna definícia: Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestný čin je prečin a zločin.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 8
300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 9
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 10. mája 2006, sp. zn. III. ÚS 25/06
Uznesenie Ústavného súdu SR z 11. júna 2001, sp. zn. III. ÚS 61/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
297/2008 Z. z. - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne