marenie dôkazu


Preferovaný termín: marenie dôkazu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Marením dôkazu sa rozumie činnosť, ktorou sa niektorý z dôkazov konaním páchateľa znehodnotí do takej miery, že ho ako dôkaz nebude možné použiť alebo bude mať iba obmedzenú výpovednú hodnotu. Môže ísť o zničenie vecných dôkazov, zlikvidovanie stôp (napr. daktyloskopických, trasologických).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne