hrubá neslušnosť


Preferovaný termín: hrubá neslušnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Je konanie, ktorým sa hrubo porušujú pravidlá občianskeho spolužitia a zásady občianskej morálky. V každom prípade musí ísť o závažnejšiu neslušnosť, pričom hrubý charakter neslušnosti nemožno odvodzovať len z charakteru osobnosti páchateľa a z jeho pohnútky, ale treba hodnotiť predovšetkým vlastný prejav páchateľa a to aj vo vzťahu k prostrediu, kde k nemu došlo.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu ČSR zo 7.12.1989, sp. zn. 6 Tz 37/89
Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 19. mája 1961 - 3 Tz 13/59
Použitie v iných právnych predpisoch: 1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne