cudzie vojsko


Preferovaný termín: cudzie vojsko
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Je vojsko (ozbrojené sily) akéhokoľvek iného štátu, než je Slovenská republika. V tomto prípade môže ísť aj o spriatelený štát. Patria sem aj tzv. cudzinecké légie. Nesmie však ísť o ozbrojené sily nepriateľského štátu. Do tohto pojmu nepatria cudzie ozbrojené zbory, pokiaľ nie sú súčasťou cudzích ozbrojených síl.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne