korupcia


Preferovaný termín: korupcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.03.2018

Legálna definícia: Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 328 ods. 1
Doktrinálna definícia: Korupciou sa rozumie skazenosť, predajnosť, úplatkárstvo, teda prijímanie úplatku i podplácanie, ale aj akékoľvek správanie k osobám, ktorým sú zverené kompetencie vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktoré odporuje povinnostiam vyplývajúcim z ich postavenia a ktoré smeruje k získaniu nenáležitých výhod.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2012, sp. zn. 5 To 6/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. júna 2012, sp. zn. 1 TdoV 16/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne