legalizácia príjmov z trestnej činnosti


Preferovaný termín: legalizácia príjmov z trestnej činnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2018

Legálna definícia: Kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie, a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 233 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 23. augusta 2006, sp. zn. III. ÚS 117/06
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Yegorov proti Slovenskej republike z 02. júna 2015 k sťažnosti č. 27112/11
Použitie v iných právnych predpisoch: 297/2008 Z. z. - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
249/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne