dopravná nehoda


Preferovaný termín: dopravná nehoda
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Dopravnou nehodou je predovšetkým kolízia dopravných prostriedkov, ale aj ďalšie udalosti v príčinnej súvislosti s cestnou premávkou, pri ktorých nastala aspoň ujma na zdraví.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepracované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. októbra 1992, sp. zn. 8 Tz 36/92
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 1994, sp. zn. 8 Tz 34/94
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
143/1998 Z. z. - Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
56/2012 Z. z. - Zákon o cestnej doprave


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne