falšovanie


Preferovaný termín: falšovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Za falšovanie sa považuje vyhotovenie nepravej veci ako celku neoprávnenou osobou, ktorá má vyvolať dojem pravosti.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 19.januára 1971, sp. zn. 2 Tz 172/71
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. marca 1997, sp.zn. 6 To 1/97
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
202/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
215/2002 Z. z. - Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne