zmocnenie sa cudzej veci


Preferovaný termín: zmocnenie sa cudzej veci
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Zmocnením sa cudzej veci sa rozumie situácia, ak páchateľ vec odníme z faktickej moci osoby, ktorá nad ňou túto moc má a tým vytvorí vo vonkajšom svete taký stav, ktorým skutočnému vlastníkovi fakticky znemožňuje dispozíciu s jeho vecou, pričom zároveň umožňuje výkon takejto dispozície pre seba.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. 5 To 12/2011
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 7. júla 1994, sp. zn. 8 Tz 15/94
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne