cudzia vec


Preferovaný termín: cudzia vec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Cudzou vecou sa na účely trestného práva rozumie taká vec, ktorá nepatrí páchateľovi vôbec alebo nepatrí mu výlučne, ktorú navyše páchateľ nemá vo svojej dispozícii.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 2/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. februára 2011, sp. zn. 2Tdo 1/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne