ublíženie na zdraví


Preferovaný termín: ublíženie na zdraví
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.12.2016

Legálna definícia: Poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 123
Doktrinálna definícia: Za ublíženie na zdraví možno považovať taký stav (ochorenie, poranenie), ktorý porušením normálnych telesných alebo duševných funkcií sťažuje výkon obvyklej činnosti alebo má iný vplyv na obvyklý spôsob života poškodeného a ktorý vyžaduje lekárske ošetrenie aj keď nezanecháva trvalé následky.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 14.1.1983, sp. zn. 6 Tz 83/82
Trestné kolégium Najvyššieho súdu ČSSR z 31.10.1985, č. j. Tpjf 24/85
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
215/2006 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
576/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne