národnosť


Preferovaný termín: národnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Národnosťou sa rozumie príslušnosť jednotlivca k určitému národu ako historickému a sformalizovanému spoločenstvu ľudí, ktoré sa vyznačuje spoločnými dejinami, ekonomikou, kultúrou, územím, psychickými aspektmi a vedomím vlastnej existencie ako národa.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. února 1967 - 3 Tz 2/67
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20.novembra 1990, sp. zn. 9 Tor 9/90
Použitie v iných právnych predpisoch: 184/1999 Z. z. - Zákon o používaní jazykov národnostných menšín
191/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín
270/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky
460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne