hromadný trestný čin


Preferovaný termín: hromadný trestný čin
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.08.2020

Legálna definícia: Spáchanie trestného činu viacerými činmi, ktoré samostatne ešte nie sú trestným činom. Trestnosť všetkých takých činov sa posudzuje spoločne.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122
Doktrinálna definícia: Pri hromadnom trestnom čine sa vyžaduje niekoľko útokov, resp. aktov na to aby bola naplnená skutková podstata trestného činu. Konania tvoriace hromadný trestný čin posudzované samostatne nie sú trestnými činmi, ale iba súhrn takýchto činov tvorí trestný čin.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. novembra 2010, sp. zn. 5Tdo 24/2010
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 27.9.1971, sp. zn. 6 Tz 33/71
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne