prisvojenie


Preferovaný termín: prisvojenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.02.2020

Legálna definícia: Prisvojením veci sa na účely trestného zákona rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako s vlastnou vecou.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 130 ods. 4
Doktrinálna definícia: Prisvojením si cudzej veci sa rozumie získanie možnosti trvalej dispozície s vecou, teda vylúčenie doterajšieho vlastníka alebo faktického držiteľa veci z jej držby, užívania a nakladania s vecou.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. februára 2011, sp. zn. 2Tdo 1/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 2/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 17. apríla 2012, sp. zn. 2 Tdo 14/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
185/2015 Z. z. - Autorský zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne