osoba vyššieho veku


Preferovaný termín: osoba vyššieho veku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.12.2016

Legálna definícia: Osobou vyššieho veku sa na účely trestného zákona rozumie osoba staršia ako šesťdesiat rokov.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 127 ods. 3
Doktrinálna definícia: Osobou vyššieho veku ako poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. d) ako aj chránenou osobou podľa § 139 ods. 1 písm. e) je osoba, ktorá má viac ako šesťdesiat rokov.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. decembra 2013, sp. zn. 2 Tdo 65/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne