dieťa


Preferovaný termín: dieťa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 127 ods. 1
Doktrinálna definícia: Dieťaťom sa na účely trestného zákona rozumie osoba, ktorá ešte nedovŕšila 18. Rok svojho veku, ak trestný zákon neustanovuje inak. Dňom dovŕšenia tohto veku už nie je dieťaťom. Výnimkou skoršej plnoletosti je vznik manželstva osoby staršej ako 16 rokov na základe povolenia súdu podľa § 11 ods. 1 zákona o rodine.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. mája 1993, sp. zn. 8 Tz 23/93
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. októbra 1992, sp. zn. Ndt 73/92
Použitie v iných právnych predpisoch: 600/2003 Z. z. - Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
627/2005 Z. z. - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne