účastník trestného činu


Preferovaný termín: účastník trestného činu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.12.2016

Legálna definícia: Ten, kto úmyselne a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor), b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca), c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 21
Doktrinálna definícia: Účastníkom na dokonanom trestnom čine, môže byť len ten, kto nie je páchateľom alebo spolupáchateľom toho istého trestného činu. Medzi formy účastníctva na trestnom čine patrí organizátor, návodca, objednávateľ a pomocník.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 17. októbra 1972, sp. zn. 3 Tz 87/72
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22.5.1992, sp. zn. 7 Tz 23/92
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. marca 1997, sp. zn. 6 To 1/97
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
473/2005 Z. z. - Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne