dovolanie


Preferovaný termín: dovolanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je určený na nápravu právnych chýb, či už ide o porušenie procesných alebo hmotnoprávnych ustanovení zákona o konaní a kvalifikácii skutku. Podaním dovolania môžu proti sebe stojace strany trestného konania po splnení dôvodov na podanie dovolania dosiahnuť preskúmanie niektorých právoplatných rozhodnutí súdov.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. septembra 2011, sp. zn. 2Tdo 40/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. apríla 2014, sp. zn. 2 Tdo 17/2014
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ďurďovič a Trančíková proti Slovenskej republike zo 07. októbra 2014 k sťažnosti č. 16639/11
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
71/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne