konanie pred samosudcom


Preferovaný termín: konanie pred samosudcom
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.08.2020

Legálna definícia: Samosudca vykonáva konanie o prečinoch a zločinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje osem rokov.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 349 ods. 1
Doktrinálna definícia: Konanie pred samosudcom je zjednodušený procesný postup súdu v konaní o prečinoch a zločinoch s trestnou sadzbou odňatia slobody do 8 rokov.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív: Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 13. marca 1996, sp. zn. 7 Tz 1/96
Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 11.februára 1971, 3 Tz 137/70
Použitie v iných právnych predpisoch: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
550/2003 Z. z. - Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne