miesto spáchania trestného činu


Preferovaný termín: miesto spáchania trestného činu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.12.2016

Legálna definícia: Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom a) páchateľ konal alebo b) nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 12
Doktrinálna definícia: Miestom spáchania trestného činu je miesto, kde sa odohral čin právne relevantný pre trestné konanie, teda každé miesto, kde páchateľ konal alebo kde nastal alebo mal nastať následok.
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Trestné kolégium Najvyššieho súdu ČSSR zo dňa 6.1.1972, č. j. Tpjf 71/71
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne